Sinenix- คำถามที่พบบ่อย

Log file คืออะไร ทำไมต้องเก็บ?

Answer: คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น (ที่มา: พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)

Log File อาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น Traffic Data, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

การเก็บ Log ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้นเป็นหน้าที่ของ “ผู้ให้บริการ” ที่จะต้องบันทึกว่า หากมีการใช้บริการในระบบคอมพิวเตอร์ของตนนั้น ใครเป็นผู้ใช้ ใช้ทำอะไร เวลาใด ฯลฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการสืบสวนสอบสวนต่อไป

มีคอมพิวเตอร์ไม่ถึง 10 เครื่อง ต้องติดตั้ง Sinenix เพื่อเก็บ Logตาม พรบ. ด้วยหรือ?

Answer: ตามข้อกำหนดของ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายไว้ แต่ได้มีการกำหนดถึงประเภทผู้ให้บริการไว้ที่ภาคผนวก ข ซึ่งหากบริษัท หรือองค์กรใดๆ เข้าข่ายผู้ให้บริการในภาคผนวกนี้ ก็จะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

Sinenix แตกต่างจากระบบเก็บ Log อื่นๆ ในตลาดอย่างไร?

Answer: Sinenix เป็นระบบเก็บข้อมูลตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ Sinenix เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน NECTEC และSinenix เลือกใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น Data hasing , ระบบตั้งเวลา NTP , ระบบ Authenticate และการจัดเก็บข้อมูลแบบ Centralized Log โดยจะหลีกเลี่ยงวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งขัดกับกฎหมาย เช่นการดักรับข้อมูล (sniff) การเก็บเนื้อความ และ attach file ของอีเมลล์
Sinenix ยังมีบริการครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษา ติดตั้ง และฝึกอบรมเกี่ยวกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องมีการพัฒนาระบบ Report ขึ้นในองค์กร ควบคู่กับระบบ Log?

Answer: หากมองทางด้านกฎหมายแล้วการเก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในรูปแบบข้อมูลดิบ (Raw Data) เพียงอย่างเดียวเป็นรูปแบบที่เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ Report เพิ่มเติมในองค์กรก็ได้

แต่หากมองความต้องการในการวิเคราะห์และค้นหาปัญหาของระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบ Report ขึ้นในองค์กร ควบคู่กับระบบ Log เป็นอีกทางเลือกที่ทำให้ผู้ดูแลระบบ (Network Administrators) สามารถเห็นภาพรวมระบบปัจจุบัน แนวโน้มปัญหา เพื่อกำหนดแผนการดูแลหรือพัฒนาระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานที่แท้จริงได้

การพัฒนาระบบ Report ขึ้นในองค์กร ควบคู่กับระบบ Log จึงต้องพิจาณาตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการใช้งานเป็นหลักว่าต้องการตอบโจทย์ในด้านใด

ขั้นตอนการทดสอบใดบ้าง ที่ Sinenix เข้าทดสอบตามมาตรฐาน NECTEC?

Answer: Sinenix เข้าทำการทดสอบใน 4 หัวข้อหลัก คือ
1). ข้อกำหนดทั่วไป
2). ข้อกำหนดด้านการแสดงเครื่องหมายและฉลาก
3). ข้อกำหนดของระบบ
4). ข้อกำหนดการรับและเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ทำไม Sinenix จึงเป็น Soluion ที่คุ้มค่ามากกว่าระบบเก็บ Log อื่นๆ ในตลาด?

Answer: ฐานด้านราคาของ Sinenix นั้น แบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน คือ ส่วนพื้นฐาน (Basic Price) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับ ส่วนเพิ่มเติม (Optional Price) เช่น ฟังก์ชั่น ในการแสดงผลกราฟ หรือฟังก์ชั่นการจัดทำ Report

โดยหากลูกค้าต้องการประหยัดงบประมาณสามารถเลือกซื้อแค่ ส่วนพื้นฐาน (Basic Price) เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งจะเพียงพอต่อการเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

หากกฎหมายเปลี่ยนเปลงไป จะยังคงใช้งาน Sinenixได้หรือไม่ ?

Answer: ในกรณีที่ข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ไม่เกี่ยวกับการรูปแบบของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และหากท่านใช้บริการ Sinenix-Log ตั้งแต่ Version 1.08 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ผ่านมาตรฐาน NECTEC จะสามารถใช้งานระบบเดิมเพื่อเก็บข้อมูล Log ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงานทั้งฝ่ายพัฒนาโปรแกรม และฝ่ายกฎหมาย ซึ่งทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 อย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายซึ่งกระทบต่อการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทีมงานจะทำการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมภายใต้คำปรึกษาของฝ่ายกฎหมาย และนำ ไปอัพเดท เวอร์ชั่นให้กับลูกค้าซึ่งรับบริการดูแลรักษาเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพรบ. ได้อย่างถูกต้อง